Rektor Erika Friberg som arbetar i DigitaltSAM

Hur rektor Erika Friberg använder DigitaltSAM för att skapa en bättre arbetsmiljö

Vi har ställt några frågor till Erika Friberg som arbetar som biträdande rektor om hur DigitaltSAM förbättrar deras arbetsmiljöarbete.

Case

Oskar Sandelin

20 mars 2023

Hur använder ni DigitaltSAM för att förbättra ert arbetsmiljöarbete?

Med verktyget får vi en tydlig struktur kring vad som förväntas av oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då alla aktiviteter som förväntas utföras i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns samlat i verktyget ger det oss en bra översikt. I början av varje läsår fyller vi i vilka datum och vem som är ansvarig för varje aktivitet på APT:n.

I verktyget är det tydligt när vi ska göra alla checklistor, enkäter, skyddsronder och uppföljningar av handlingsplanerna. På så sätt får alla en bättre översikt över systematiken. Under året genomför vi sedan alla definierade rutiner som hör till varje aktivitet och checkar av tills vi har utfört alla. Rutinefterlevnaden blir därför väldigt tydlig!

Erika Friberg, Biträdande rektor

Vilka är de största vinsterna med DigitaltSAM för er verksamhet?

Verktyget hjälper oss främst att förstå vad vi förväntas göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tidigare strävade vi givetvis att arbeta systematiskt men med DigitaltSAM blir strukturen tydlig, det blir svart på vitt helt enkelt. Istället för att vi själva ska skapa all dokumentation med årsplanering, enkäter, checklistor, skyddsronder och handlingsplaner finns allt redan samlat i verktyget. Istället för att lägga ner en del arbete på att förbereda allt varje år kan vi luta oss mot verktyget. Det blir en gemensam dokumentation istället för att en person sitter på allting. Just att arbetet inte blir personbundet är väldigt fördelaktigt för oss. Det säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper även om chefer byts ut.

Utifrån alla underlag använder vi sedan verktyget för att se progression och återkommande risker. Det blir lätt att avläsa risker och kunna arbeta med förändringsarbete. Vi får gemensamt en bättre förståelse för våra brister och vad vi behöver arbeta med. Det skapas en annan långsiktighet i och med att vi har samlat in allt och kan gå tillbaka och se vilka risker som fanns, vilka åtgärder som är gjorda och hur dessa har följts upp.

Till vem skulle ni rekommendera DigitaltSAM?

Innan vi arbetade med DigitaltSAM spenderade jag ändå en del tid med att pyssla ihop alla checklistor, arbetsmiljöhandböcker, enkäter, skyddsronder, handlingsplaner och uppföljningar mm. Därför vore nog verktyget bra för alla som har ett ansvar att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Verktyget är ju väldigt lätt att komma igång med så det fungerar både för mindre verksamheter som snabbt vill ha en fungerande lösning men också större verksamheter som vill kunna implementera något effektivt utan att alla hinner bli systemtrötta. Verksamhetschefer och HR-anställda borde därför kunna nyttja verktyget för att spara en del tid och bekymmer.